• Typy pobytov a školné
    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov 2-3 roky (od 1.9.2018) 3-6 rokov (od 1.9.2018)
    Poldenný (7:00 - 12:30)

    124 €

    72 € 135 € 77 €

    Celodenný (7:00 - 18:00)

    145 € 89 € 158 € 96 €

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava
    • ZUŠ (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor) - neplatí pre režim počas leta.
    Režim počas leta

    Ako jedna z mála materských škôl sme otvorení aj počas letných prázdnin. Táto možnosť je k dispozícii len pre deti MŠ s dochádzkou do našej školy aj počas predošlého šk. roka. 

    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov
    Poldenný (7:00 - 12:30)

    146 €

    96 €

    Celodenný (7:00 - 18:00)

    170 € 113 €


    Výška mesačného školného je fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava


    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.