• Škola sa zaväzuje

    • dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy
    • dodržiavať všetky termíny prázdnin, sviatkov a voľných dní, určených v metodicko-organizačnýých pokynoch pre daný šk. rok. Okrem toho má riaditeľ školy právo udeliť riaditeľské voľno, počas ktorého neprebieha výučba
    • poskytovať objektívne informácie o prospechu a správaní dieťaťa zákonnému zástupcovi pomocou elektronického systému školy, povinných konzultačných hodín (október, január, apríl) a individuálnych stretnutí na vyžiadanie
    • plne rešpektovať odporúčania z vyšetrení CPPaP a implementovať ich do edukačného procesu

    Žiak má právo

    • dodržiavať pitný režim, ale nerušiť nevhodným používaním fľaše s nápojom, v opačnom prípade má učiteľ právo ju odobrať
    • na plnohodnotnú prestávku medzi hodinami podľa aktuálneho rozvrhu školy
    • voliť zástupcu do školského parlamentu 
    • byť volený do školského parlamentu (ak spĺňa kvalifikačné predpoklady)
    • vystúpiť na zasadnutí školského parlamentu
    • na voľné víkendy a prázdniny
    • rozvíjať diskusiu vzhľadom na svoj názor (s ohľadom na časový a pracovný plán hodiny) a dostať naň odpoveď
    • na opravu písomnej práce, ústnej odpovede, projektu najneskôr 2 dni po udelení známky a 5 dní do klasifikačnej porady najviac však 3krát do roka

    Žiak je povinný

    • byť v škole a na jednotlivých predmetoch, alebo miestach určených učiteľom včas, s pripravenými pomôckami, zúčasňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Žiak je ohľaduplný k majetku školy, školským priestorom, nevykonáva zdraviu nebezpečné/škodlivé činnosti. Rešpektuje pokyny zamestnancov a správa sa slušne voči všetkým v škole aj mimo školy. Svojim správaním reprezentuje školu.
    • kráčať v priestoroch školy
    • sledovať a zaujímať sa o svoje študijné výsledky v školskom systéme
    • nekonzumovať jedlo počas hodiny
    • rešpektovať pokyny učiteľa
    • byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Na prvom stupni je povinná školská rovnošata vo farebnej kombinácii červená, biela, šedá (do šk. roku 17/18 platí len pre prvý stupeň s postupným rozširovaním o jeden ročník vyššie každý nasledujúci šk. rok. Na druhom stupni nosia žiaci piateho ročníka školskú vestu červenej farby (platní len pre šk. rok 17/18). Do doby nosenia rovnošaty vo vyšších ročníkoch nie je dovolené nosiť roztrhané nohavice, krátke nohavice pod zadok, mini sukne, tričká s nápismi a kresbami. V prípade nedodržania žiak poruší školský poriadok).
    • absolvovať štvrťročné konzultácie s triednym učiteľom a dieťaťom
    • plniť si týždennícke povinnosti zadané triednym učiteľom 
    • Práva rodiča
    • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • požiadať o poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
    • absolvovať štvrťročné konzultácie s triednym učiteľom a dieťaťom
    • kedykoľvek požiadať o stretnutie s vedením školy, vzniesť svoje námety na zlepšenie, prípadne svoje sťažnosti
    • vystúpiť na zasadnutí školského parlamentu

    Rodič je povinný

    • sa aspoň raz za týždeň prihlásiť do školského systému Edupage a podpísať v ňom známky, poznámky, skontrolovať platby, stravu a správy
    • ospravedlňovať vymeškané hodiny žiaka do 2-och dní nástupu dieťaťa do školy (osobné dôvody elektronicky, zdravotné potvrdením od lekára)
    • informovať triedneho učiteľa o zdravotných diagnózach, ktoré by sa mohli akokoľvek prejaviť počas vyučovania, resp. každé vážnejšie ochorenie žiaka , ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.
    • nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil (umýselne aj neúmyselne)
    • načas hradiť poplatky (podľa aktuálneho cenníka), ktoré sa vzťahujú na štúdium jeho dieťaťa na účet školy

    Režim školy

    Naša škola poskytuje celodenné vzdelávanie. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. Priestory školy sú otvorené o 7:00, na 1. stupni je pedagogický dozor od 7:30, na 2. stupni do 7:50. Vyučovanie začína 8:00, hodiny a prestávky idú nasledovne:

    Hodina

    Čas vyučovania

    Prestávky

    1.

    8,00 – 8,45

    8,45 – 9,05

    2.

    9,05 – 9,50

    9,50 – 10,00

    3.

    10,00 – 10,45

    10,45 – 10,55

    4.

    10,55 – 11,40

    11,40 – 11,45

    5.

    11,45 – 12,30

    12,30 – 13,00

    6.

    13,00 – 13,45

    13,45 – 13,50

    7.

    13,50 – 14,35

     


    Po príchode do školy sa žiak preobuje do čistej obuvi, ktorý nezanecháva stopy na podlahe, vychádzkovú obuv necháva v šatni/skrinke.
    Neskoré príchody do školy a na hodiny sú zapisované a zaokrúhľované v 5 minútových intervaloch. Na konci roka sú prepočítané na hodiny, ktoré je potreba ospravedlniť rodičom.
    V areáli školy žiak zotrvá až do konca vyučovania, odísť skôr môže len s dovolením triedneho učiteľa, ktorý bol informovaný rodičom
    Škola organizuje školské výlety a exkurzie v zmysle platných pokynov a nariadení MŠ SR. Žiaci 1.-4. roč. sa môžu zúčastniť na školskom výlete v rozsahu 1 dňa. Pre žiakov 5.-9. roč. môže so súhlasom riaditeľky školy organizovať tr.uč. dva jednodňové alebo jeden dvojdňový výlet alebo exkurziu, ktorý je možno predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. Súčasťou vyuč. TEV je základný plavecký a lyžiarsky výcvik organizovaný v zmysle pokynov MŠ SR.

    Vyučovanie a dochádzka

    Žiak počas vyučovania nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom učiteľa. Nedodržanie je riešené odobratím zariadenia do konca vyučovania a poznámkou. Ak je v priebehu dňa nevyhnutná komunikácia medzi rodičom a žiakom, treba to nahlásiť triednemu učiteľovi.
    Z vyučovania môže žiak odísť len so súhlasom vyučujúceho
    Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga, z okien sa žiaci nevykláňajú

    K vlastnej práci žiaci pristupujú čestne - nekopírujú cudzie práce (plagiátorstvo), nenašepkávajú, nedávajú odpisovať, neodpisujú, nepoužívajú “ťaháky” a pod.
    Žiaci sa svedomito pripravujú na vyučovanie doma a robia si domáce úlohy, oslobodený od úloh sú počas víkendov a prázdnin. Písomné práce sa v pondelok a prvý deň po prázdninách nepíšu, žiaci nie sú ústne skúšaní. To neplatí v prípade, že sa jedná o premet, ktorý majú žiaci v rozvrhu len v pondelok.
    Po vyučovaní žiak svoje miesto uprace a ak v triede ďalej neprebieha výučba, vyloží stoličku na lavicu. 

    Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí disponovať žiadosťou o uvoľnenie textovou formou (email rodiča, SMS rodiča, správa v systéme Edupage, podpísaný lístok). Obdobie chýbania do 5-och dní schvaľuje triedny učiteľ, nad 5 dni schvaľuje vedenie školy. Zdravotné dôvody ospravedlnené lekárom nepodliehajú schvaľovaniu. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní. 
    Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, nejneskôr do 48 hodín.
    Dôvody  ospravedlnenej neprítomnosti  žiaka:
    - choroba žiaka
    - rodinné dôvody,
    - účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na organizovanej príprave
    - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy (ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne vedeniu školy)

    Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú § 36 Školského zákona - povinná školská dochádzka - neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú. Škola zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní
    Žiakom sa prísne zakazuje propagovanie /kreslenie, znázorňovanie, nosenie, ústne propagovanie, propagácia hudby a obrázkov s daným obsahom/ symbolov podporujúcich extrémizmus, šovinizmus, vulgárnych a hanlivých znakov či slov. 

    Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak sa jedná o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka, hodiny sa žiak nemusí zúčastniť na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov.
    Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov a akým spôsobom bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny.


    Starostlivosť  o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

    Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole  preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    V rámci zaručenia bezpečnosti žiakov a dobrých mravov nie je dovolené nosiť do školy zbrane, nebezpečné látky, tlačoviny, knihy, videá a iné predmety, ktoré ohrozujú zdravie, mravnú výchovu a bezpečnosť žiakov (čo zahŕňa aj sledovanie, zdieľanie či zhotovenie materiálov s nevhodným obsahom na IT zariadeniach v škole). Niekoľko príkladov nevhodných nástrojov: boxer, nože, zapaľovač,

    Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom. 
    Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy, ak to situácia vyžaduje, privolá rýchlu zdravotnú pomoc. Zamestnanec, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka. 
    Ak žiak utrpel úraz, alebo bol svedkom úrazu, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca / vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku.../. 
    Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. 
    Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.
    S cieľom zabezpečenia ochrany zdravia a majetku školy je celý priestor školy monitorovaný kamerovým systémom s záznamom 7 dní.

    Výchovné opatrenia 

    Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a Metodických pokynov č.21/2011na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ
    Pochvaly a iné ocenenia  sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly od vyučujúceho sa udeľujú ústne alebo písomne/elektronicky do žiackej knižky (viď príloha). Po prerokovaní na pedagogickej rade môže škola udeliť pochvalu triednym učiteľom alebo pochvalu riaditeľom školy. Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorke mesta.
    Do školy žiak nosí len predmety potrebné na štúdium a osobnú potrebu. Klenoty, hodinky, mobil a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
    Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy.
    Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy na podnet triedneho učiteľa, prípadne pedagogickej rady.
    O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobomzákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
    Príloha školského poriadku obsahuje postup prevencie proti šikanovaniu
    Udeľovanie výchovných opatrení:
    za menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy môže byť žiak potrestaný poznámkou v elektronickom systéme Edupage (napr, nepreobúvanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa a správanie sa, nevhodné správanie voči učiteľom, atd. viď príloha)
    za príkladné správanie a aktivity je žiak odmeňovaný kladnými poznámkami (umiestnenie na súťaži, pochvala za pracovitosť, a pod…) ak má žiak na konci štvrť roka v systéme Edupage 5 zlých poznámok, je žiak potrestaný napomenutím triedneho učiteľa, za ďalších 5 je udelené pokarhanie triednym učiteľom a následne riaditeľom školy.
    ak bolo žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy, ďalším výchovným opatrením je podmienečné vylúčenie so skúšobnou dobou 1 rok.
    V prípade závažného priestupku voči školskému poriadku, môže riaditeľ priamo udeliť ktorékoľvek výchovné opatrenie 

    Záverečné ustanovenia

    1. So školským poriadkom  sú povinní triedni učitelia oboznámiť žiakov svojej triedy, ako aj ich rodičov na schôdzkach RR, čo rodičia potvrdia svojím podpisom.
    2. Školský poriadok  je  prístupný všetkým žiakom v triedach, rodičom žiakov a zamestnancom školy v priestoroch vestibulu v pavilóne vedenia školy.
    3. Zmeny a doplnky    školského  poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.
    4. Školský  poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 4. septembra 2017.

    Tento školský poriadok ruší školský poriadok  zo dňa 4. 9. 2016.
    Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade dňa 30.8.2017.
     

    Vyššie uvedený text je výňatok toho najpodstatnejšieho z celého ŠP. Kompletný ŠP spoločne s prílohami nájdete v sekcii Tlačivá ZŠ